Къарар яратыджылыкъ фаалиети

Весикъанынъ шекли Тарихындан
Весикъанынъ саны Адындаки сезлер Тарихына къадар
Кимнен кирсетильген:
Депутатлар:
Къыдырув къаиделерини косьтермек

Тертипке кетирюв актларнынъ лейихалары екъ